Навигация

המכון לאינטגרציה ואדפטציה מקצועית
מינהלת הקליטה לעיריית נתניה
מנהל המכון
ד"ר מיכאיל קוזלוב
מזכיר מדעי של המכון
דולורס קפלן
e-meil: institut@gmail.com

ייעוץ טכני המכון

ד"ר לודמילה גריאזנובה
דולורס קפלן
ד"ר מיכאיל קוזלוב
ִד"ר אהבה לרנר
ִד"ר אלכסנדר ליסניאק


ִ מסמכים אמנת המכון


כנסים

פרסומים